เงื่อนไขการใช้บริการ

Last updated: April 28, 2021

ขอต้อนรับเข้าสู่ OPN Store บริการแพลทฟอร์มออนไลน์ซึ่งให้บริการโดย โอพีเอ็น ทีเอช จำกัด (OPN, เรา, และ/หรือ ของเรา) เราคือบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มครบวงจรให้ผู้ใช้ OPN Store สามารถสร้างหน้าเว็บสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง มีการเชื่อมต่อบริการด้านการชำระเงินออนไลน์ และบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจของร้านค้า รวมไปถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดของ OPN Store

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) ใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และการใช้บริการแพลทฟอร์ม (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ซึ่งให้บริการโดย OPN

เงื่อนไขการใช้บริการในเอกสารฉบับนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (หรือแอปพลิเคชันใด ๆ บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่าน) ซึ่งรวมไปถึง http://opn.storeด้วย ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันใด ๆ บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่าน) เพื่อรับบริการแพลทฟอร์ม (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) บนเงื่อนไขที่ว่า ท่านได้รับทราบ และตกลงกับเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้แล้วเท่านั้น

การที่ท่านให้ความตกลงกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ท่าน และบุคคลอื่นที่ท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน (ผู้ใช้งาน, ท่าน, และ/หรือ ของท่าน) เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้เว็บไซต์และบริการแพลทฟอร์มของเรา และแสดงให้เห็นว่าท่านได้ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ และตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (http://opn.store/th/policy)

OPN สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ นโยบาย หรือคู่มือของเว็บไซต์ได้ด้วยตามที่สมควรด้วยดุลยพินิจของ OPN ฝ่ายเดียว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเริ่มมีผลใช้บังคับภายหลังจากได้มีการแจ้งถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ซึ่งบรรดาสิทธิต่าง ๆ จะถือว่าได้มีการสละสิทธิเมื่อได้รับการแจ้งนั้นแล้ว และเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย การหยุดการใช้งานเว็บไซต์จะถือว่าท่านไม่ยินยอมตกลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิยามและการตีความ

บัญชีผู้ใช้
หมายถึง บัญชีบริการของท่าน ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนและสร้างขึ้นบนเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับ
หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ (รวมไปถึงกฎหมายจารีตประเพณี), กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, ประมวลกฎหมาย, ประกาศ, ระเบียบข้อบังคับ, มติ, กฎ, กฤษฎีกา, คำสั่ง หรือ การร้องขออย่างเป็นทางการ, แนวทางปฏิบัติ, และการตีความสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลความลับ
หมายถึง ข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7

หน่วยงานของรัฐ
หมายถึง รัฐบาลระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศ), หน่วยงานย่อยทางการเมืองใด ๆ ของรัฐบาลเหล่านั้น, หรือ ผู้ทรงอำนาจ, องค์กร, หน่วยงาน, แผนก, กระทรวง, ทบวง, กรม, สำนักงาน, หรือบุคคลของรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, อำนาจตุลาการ, สาธารณะ, ที่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบ, หรือที่มีอำนาจออกกฎหมาย (รวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจด้านการวางผังเมือง หรือผู้ที่มีอำนาจอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกันได้) หรืออนุญาโตตุลาการซึ่งมีอำนาจผูกพันคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามกฎหมาย

ข้อมูลเนื้อหา
หมายถึง กิจกรรม และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงภาพถ่าย, รูปภาพ, วิดีโอ, กราฟฟิก, เนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้น, ไฟล์เสียง, โค้ด, ข้อมูล, หรือข้อมูลที่ถูกอัพโหลด, ถูกเก็บ, ถูกสร้างขึ้น, ถูกจัดเก็บ, ถูกจัดแสดงไว้, ถูกแจกจ่าย, ถูกสื่อสาร หรือ แสดงออกไว้บน หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน

Omise
หมายถึง บริษัท โอมิเซะ จำกัด

Omise Payment Service
means payment gateway services which is a Third Party Services provided by Omise Co., Ltd.;

บริการแพลทฟอร์ม
หมายถึง บริการแพลทฟอร์ม OPN Store ซึ่งตั้งอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์

ค่าบริการ
หมายถึง อัตราค่าบริการที่ OPN Store เรียกเก็บตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

ที่มาของเงินทุน
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารผู้ออกบัตร, ธนาคารผู้รับบัตร, สถาบันการเงิน, เดบิต, บัตรเครดิต หรือเครือข่ายหรือสมาคมบัตรอิเล็กทรอนิกส์, ผู้ประกอบกิจการเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์, และ/หรือ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินรายอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม
หมายถึง ข้อมูล, เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือเอกสารใด ๆ ของบุคคลที่สามที่อ้างอิงถึงใน, เข้าถึงผ่าน, หรือจัดหาให้โดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม

บริการของบุคคลที่สาม
หมายถึง บริการใด ๆ ที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว ตามคำแนะนำของ หรือจัดหามาให้โดย OPN เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ในการนี้ OPN จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อหน้าที่, ความเสียหาย, และ/หรือความสูญหายที่เกิดขึ้นจากบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

มูลค่าของรายการ
หมายถึง ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลูกค่าของท่านซื้อ หรือทำธุรกรรมในแต่ละคราว

เว็บไซต์
หมายถึง เว็บไซต์ของ OPN Store ซึ่งตั้งอยู่ที่ https://opn.storeและรวมถึงเว็บไซต์ OPN Store, เว็บเพจ, เว็บแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ และแผงควบคุมบัญชีผู้ใช้


1. การลงทะเบียน และบัญชีผู้ใช้

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ OPN จะพิจารณาการลงทะเบียนของท่าน และแจ้งให้ท่านทราบถึงผลของการลงทะเบียนโดยเร็วเมื่อการพิจารณาดังกล่าวเสร็จสิ้น

เมื่อ OPN พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนของท่านแล้ว ท่านจะสามารถใช้บริการแพลทฟอร์ม รวมถึงสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ท่านจะลงทะเบียนเพียงหนึ่งบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ณ เวลานั้น
 • ท่านจะเก็บรักษา Username และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึง Username และรหัสผ่านของท่านได้
 • ท่านจะต้องแจ้งให้ OPN ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนตามกฎหมายของตนก่อนการลงทะเบียนใช้บริการแพลทฟอร์ม
 • เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการแพลทฟอร์มของเรา ท่านรับรองและตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใด ๆ อันมีเจตนาเป็นการฉ้อฉล หลอกลวง หรือไม่สุจริต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ OPN หรือต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และคำสั่งซื้อบนบริการแพลทฟอร์ม การเข้าถึง และการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่านทั้งหมด ในการนี้ OPN จะไม่มีความรับผิดชอบ และความรับผิดต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น และ
 • ท่านรับทราบและยอมรับว่า OPN สามารถใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ได้ให้ไว้แก่เรา หรือที่ท่านแก้ไขให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะถูกใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร ในการนี้ ท่านจะดูแลที่อยู่อีเมล์หลักของบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมล์หลักดังกล่าว จะสามารถส่งและรับข้อความได้

2. ข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ของเราจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ และภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • บริการแพลทฟอร์มจะต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เป็นการหลอกลวง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกิจการที่ฉ้อฉล
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่เผยแพร่ข้อความที่อาจส่งผลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชื่อเสียงบนเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร หรือลามกบนเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่ใช้บริการแพลทฟอร์มในทาง ยุยงให้เกิดการก่อการประท้วง การจลาจล หรือความไม่สงบเรียบร้อย
 • ผู้ใช้งานจะไม่จำกัดการเข้าถึงบริการแพลทฟอร์มของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก OPN
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่ลิงค์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมจากเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่ลิงค์หรือเนื้อหาอื่นใดที่นำไปสู่แหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่หรือสร้างวิธีการทำการตลาดที่ผิดศีลธรรม รวมถึงและไม่จำกัดอยู่เพียง การส่งข่าวขยะ การตลาดที่หลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการตลาดที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทบนเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งาน ไม่ว่าในทางใด จะไม่เผยแพร่หรือสร้างเนื้อหาที่มี หรือมีเหตุผลให้สงสัยได้ว่าจะมีไวรัส สิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สปายแวร์ โค้ดที่มีประสงค์ร้าย โทรจัน หรือโปรแกรมอื่นใดที่ซ่อนไฟล์ที่มีประสงค์ร้าย ซึ่งก่อให้เกิดความสียหายแก่ข้อมูลหรือเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่เนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่แสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือแถลงข้อความที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานะของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
 • ผู้ใช้งานจะไม่พยายามเข้าถึง ขัดขวาง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริการของแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้งานจะไม่เผยแพร่ โฆษณา หรือส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการต้องห้ามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการแพลทฟอร์ม และ
 • ผู้ใช้งานจะไม่ทำซ้ำ จำลอง ทำสำเนา ขาย ขายต่อ หรือแสวงหาประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการแพลทฟอร์ม ซึ่งรวมไปถึงการใช้หรือการเข้าถึงบริการแพลทฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก OPN

3. การสอดส่องดูแลการใช้บริการแพลทฟอร์ม

OPN สงวนสิทธิ์ที่จะสอดส่องดูแลข้อมูลเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ผ่านบริการแพลทฟอร์มด้วยดุลพินิจของ OPN เอง OPN อาจทำการสืบสวนถึงการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ OPN เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของการสืบสวนนั้น OPN อาจร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการเข้าถึงบริการแพลทฟอร์มได้ตลอดเวลาอย่างสมเหตุสมผล สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยว่าข้อมูลเนื้อหาใด ๆ อาจฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ OPN สามารถรายงานต่อหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวในการสืบสวนได้ ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่านจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน ในการนี้ OPN สงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลเนื้อหาใด ๆ หาก OPN เชื่อว่าข้อมูลเนื้อหานั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหรือกำหนดให้ OPN ดำเนินการดังกล่าว


4. บริการรับชำระเงินของ Omise
 • เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านสามารถสมัครใช้บริการรับชำระเงินของ Omise ซึ่งเป็นบริการของบุคคลที่สาม เพื่อเป็นบริการสนับสนุนช่องทางชำระเงินให้แก่ลูกค้าของท่าน การที่ท่านใช้บริการรับชำระเงินของ Omise ลูกค้าของท่านจะสามารถซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าของท่านโดยการใช้ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
 • ในการที่ท่านใช้บริการรับชำระเงินของ Omise บนร้านค้าของท่าน ท่านตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Omise ซึ่งกำหนดไว้ที่ https://www.omise.co/terms/thailandและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Omise ซึ่งกำหนดไว้ที่ https://www.omise.co/privacy/thailandซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

5. ค่าบริการ
 • ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะชำระบรรดาค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอื่น ๆ ตามอัตราที่ OPN และท่านจะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า “ค่าบริการ”) ทั้งนี้ โดยการแต่งตั้ง OPN ให้เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ร้านค้าของท่านภายใต้บริการของ Omise
 • เพื่อป้องกันกรณีเป็นที่สงสัย OPN ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งด้วยความยินยอมจากท่าน จะแจ้งให้ Omise หักค่าบริการออกจากค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ Omise รับชำระจากลูกค้าของท่าน ก่อนที่จะโอนเงินที่เหลืออยู่เข้าบัญชีผู้ใช้ร้านค้าของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับ Omise
 • การคิดค่าบริการนั้นไม่ผูกพันกับการใช้งานจริง ดังนั้น OPN จะไม่คืนเงินหรือคืนเครดิตสำหรับเศษของวัน เดือน หรือปีจากการใช้งานให้แก่ท่านหรือลูกค้าของท่าน
 • ค่าบริการนั้นยังไม่รวมภาษี หรือค่าธรรมเนียมของภาครัฐใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่น ๆ ในการนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพลทฟอร์ม
 • ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการขายสินค้าและบริการผ่านบริการแพลทฟอร์ม
 • หากท่านไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาและในรูปแบบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ท่านตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากส่วนของค่าบริการที่ไม่ถูกชำระนั้น ในอัตราสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้เรียกเก็บได้ ในการนี้ OPN อาจระงับการเข้าถึงบริการแพลทฟอร์มของท่านในระหว่างที่ยังมีค่าบริการค้างชำระ การระงับการเข้าถึงดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการเลิกสัญญา หรือการปลดเปลื้องภาระหน้าที่หรือความรับผิดอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • OPN สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการเมื่อเห็นสมควร และ การเปลี่ยนแปลงค่าบริการดังกล่าวจะเรื่องมีผลใช้บังคับเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ OPN ได้แจ้งให้ทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์ ในการนี้ OPN จะไม่มีความรับผิดต่อท่าน หรือบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องมากจากการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับการให้บริการ หรือการยุติการให้บริการแพลทฟอร์ม

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและรับทราบว่า การที่ท่านเข้าผูกพันตนเองภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ทำให้ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ OPN เป็นเจ้าของ ท่านตกลงที่จะไม่ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลกลับแยกส่วน, พยายามค้นหาซอร์สโค้ด, ออบเจ็คโค้ด, หรือโครงสร้างพื้นฐาน, แนวความคิด, หรือขั้นตอนวิธีของ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลทฟอร์ม, ซอฟต์แวร์, เอกสาร, หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลทฟอร์ม, แก้ไข, แปล, หรือสร้างงานที่พัฒนาต่อยอดไปจากบริการแพลทฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ, ทำสำเนา, แจกจ่าย, สร้างข้อผูกมัด, มอบให้, หรือโอน หรือสร้างภาระติดพันแก่สิทธิในบริการแพลทฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ, ลบหมายแจ้งความเป็นเจ้าของหรือป้ายสัญลักษณ์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของท่านเองหรือของบุคคลที่สาม

การที่ท่านใช้บริการแพลทฟอร์ม ท่านตกลงและยอมรับ ณ ที่นี้ว่าท่านและ OPN มีข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังต่อไปนี้

6.1 เนื้อหาของท่าน
 • OPN จะไม่อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือเนื้อหาที่ท่านส่งมอบให้แก่ OPN โดยการใช้งานบริการแพลทฟอร์มนี้ OPN จะมีสิทธิอย่างไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก และโดยปราศจากค่าสิทธิ ในการใช้ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, สิทธิการเผยแพร่, สิทธิทางศีลธรรม, สิทธิฐานข้อมูล, และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ท่านมีเหนือเนื้อหาเหล่านั้น หรือที่เกี่ยวเนื่องกับร้านค้าของท่านบนบริการแพลทฟอร์ม รวมถึงสื่อใด ๆ ที่ทราบถึงอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้พัฒนาขึ้นในอนาคต
 • นอกเหนือไปจากกรณีที่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านให้ความยินยอมที่จะถูกระบุชื่อเป็นผู้ใช้บริการที่ OPN ให้บริการ หรือเป็นผู้เข้าร่วมในแคมเปญการตลาดของ OPN ใด ๆ บนเว็บไซต์, สื่อ, บทความ, การเผยแพร่, แพลทฟอร์ม, หรือเครือข่าย ในกรณีดังกล่าว OPN ตกลงว่าจะไม่เป็นเผยข้อมูลความลับของท่าน
 • ท่านยืนยันรับรองว่าบรรดาเนื้อหา หรือสิทธิที่ท่านให้แก่ OPN ไม่ว่าที่ท่านเป็นเจ้าของหรือที่อยู่ในความควบคุมของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้นั้นถูกต้อง การที่ OPN หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตหรือเกี่ยวข้องกับ OPN ใช้เนื้อหาหรือสิทธิเหล่านั้น จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ
6.2 เนื้อหาของ OPN
 • นอกเหนือไปจากกรณีที่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร OPN สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้บริการ บริการแพลทฟอร์ม, API, ซอฟต์แวร์, เอกสารกำกับซอฟต์แวร์, ข้อมูล, ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์, เครื่องมือ, แม่แบบ, เอกสาร, กระบวนการ, วิธีการ, ความรู้ความชำนาญ, เว็บไซต์, รูปภาพ, วิดีโอ, เนื้อหา, โลโก้, เฮดเดอร์ของเพจ, กราฟฟิกที่ทำขึ้นตามสั่ง, การออกแบบ และองค์ประกอบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้, ต้นร่าง, และเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน หรือที่ส่งให้โดยเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด, การเปลี่ยนแปลง, การปรับปรุง, และการปรับให้เป็นปัจจุบันทั้งหมด, และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้โดยหรือในนามของ OPN หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ OPN หรือเกี่ยวข้องกับบริการแพลทฟอร์ม, รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า และสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยปกติอื่น ๆ ในทรัพย์สินเหล่านั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านั้นจะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ OPN แต่เพียงผู้เดียว
 • ท่านไม่สามารถใช้, ลอกเลียน, หรือทำซ้ำ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ OPN ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยปราศจากการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ OPN
 • ท่านไม่มีสิทธิและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ OPN นอกเหนือไปจากสิทธิในการใช้บริการแพลทฟอร์มภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในการนี้ ประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะถูกโอนให้แก่ OPN

7. การรักษาความลับ
 • ข้อมูลความลับ จะหมายความรวมถึง และไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นที่ทราบกันโดยสาธารณะ และซึ่งได้ถูกส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“ผู้รับข้อมูล”) ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ, กระบวนการทางเทคนิคหรือสูตร, ซอฟต์แวร์, รายชื่อลูกค้า, รายชื่อบุคคลที่มีโอกาสเป็นลูกค้า, สินค้า, การออกแบบ, ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, รายการราคา, และข้อมูลทางการเงินที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่อื่น ๆ, แผนทางธุรกิจ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด, และข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นเจ้าของอยู่อื่น ๆ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นข้อมูลความลับหรือไม่ และไม่ว่าจะถูกเปิดเผยโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม (“ข้อมูลความลับ”) ในการนี้ ข้อมูลความลับของ OPN จะรวมไปถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้รับเกี่ยวข้องกับ OPN หรือบริการแพลทฟอร์ม ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะด้วย
 • ข้อมูลความลับจะไม่หมายความรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ หรือข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบหรือมีอยู่ในความครอบครองอยู่แล้ว ณ เวลาที่การเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้น
  • ข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้รับข้อมูลเอง โดยไม่ได้มาจากการใช้หรือการอ้างอิงข้อมูลความลับข้อผู้เปิดเผยข้อมูล และโดยไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และ
  • ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลที่สาม โดยไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ส่ง หรือเผยแพร่ข้อมูลความลับแก่บุคคลที่สามใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • ผู้รับข้อมูลตกลงและรับทราบว่า การเปิดเผยข้อมูลความลับภายใต้เงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการโอนหรือการให้สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ในข้อมูลความลับนั้น เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่นโดยผู้เปิดเผยข้อมูล
 • ผู้รับข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่ลูกจ้าง, ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลความลับนั้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งตกลงที่จะผูกพันตนเองภายใต้ข้อสัญญาข้อนี้ ในกรณีดังกล่าว การให้ความยินยอมเข้าผูกพันตนเองจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตนได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของตนในการป้องกันการทำซ้ำ การเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลความลับใด ๆ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องไม่น้อยไปกว่าที่ผู้รับข้อมูลดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของตน
 • ผู้รับข้อมูลสามารถเปิดเผยข้อมูลความลับได้ เฉพาะเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ กำหนดให้ต้องเปิดเผย ในการนี้ ผู้รับข้อมูลจพแจ้งให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว (เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้) เพื่อให้ผู้เปิดเผยข้อมูลมีโอกาสในการป้องกัน หรือจำกัดการเปิดเผยดังกล่าวได้
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้หลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ตราบเท่าที่ข้อมูลความลับยังคงเป็นความลับอยู่

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการที่ท่านใช้บริการแพลทฟอร์ม OPN มุ่งมั่นหนักแน่นในการที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของลูกค้าของท่าน ในการนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OPN (http://opn.store/th/policy)


9. การรับชดใช้ค่าเสียหายแทน และการจำกัดความรับผิด
 • ท่านรับทราบและตกลงที่จะปกป้อง คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแทนแก่ OPN, ผู้จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, และตัวแทนของ OPN จากข้อเรียกร้อง, ความสูญหาย, ความเสียหาย, ความรับผิดและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล) ซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ OPN
 • ท่านรับทราบและตกลงว่า OPN ไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา, ค่าเสียหายเชิงลงโทษ, ค่าเสียหายพิเศษ, และค่าเสียหายอันเป็นผลกระทบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าเสียหายเพื่อการสูญเสียกำไร, การหยุดการดำเนินธุรกิจ, การสูญเสียรายได้, ค่าความนิยม, การสูญเสียการใช้ การสูญเสียข้อมูล, หรือความสูญเสียที่ไม่อาจจับต้องได้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพลทฟอร์ม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า OPN จะทราบถึงความเป็นไปได้ในการที่จำเกิดความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำได้

10. การปฏิเสธความรับผิด
 • ท่านใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการแพลทฟอร์มบนความเสี่ยงของท่านเอง OPN ให้บริการแพลทฟอร์มตามที่บริการแพลทฟอร์ม “เป็นอยู่” และตามที่ “ใช้งานได้” โดยไม่มีการให้การรับรองหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด การแสดงออก การให้คำรับรอง และการรับข้อผูกพันในความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ (ของระบบ หรือสิ่งอื่นใด) ความสามารถในการนำออกขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง และการไม่ละเมิดสิทธินั้นจะถือว่าไม่ถูกรวมไว้ในข้อตกลงนี้และถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ณ ที่นี้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำได้
 • OPN ไม่รับรองว่าบริการแพลทฟอร์มจะดำเนินไปโดยไม่สดุด หยุด, ตรงต่อเวลา, ปลอดภัย, ไม่มีข้อผิดพลาด, หรือรับรองว่าจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการแพลทฟอร์มให้ถูกต้อง นอกจากนี้ OPN จะไม่รับรองว่าคุณภาพของสินค้า, บริการ, ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้มาผ่านบริการแพลทฟอร์มจะเป็นไปตามความคาดหมายของท่าน
 • การอ้างอิงถึง หรือความพร้อมใช้งานของสินค้าของบุคคลที่สาม หรือบริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวเนื่องกับบริการแพลทฟอร์มหรือเว็บไซต์จะไม่ถือเป็น และจะไม่ถูกตีความว่า OPN นั้นให้การสนับสนุน ให้อนุญาต ส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องใด ๆ

11. ระยะเวลาสัญญา และการเลิกสัญญา
 • เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะถูกยกเลิกโดยหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาที่ออกโดยคุณหรือโดย OPN
 • ท่านสามารถยกเลิกบริการแพลทฟอร์มเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ OPN ทราบผ่านอีเมล์ support@opn.store และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบนั้น หลังจากการแจ้งยกเลิกบริการ OPN จะสามารถยกเลิกบริการแพลทฟอร์มของท่านได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
 • OPN สงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิก, ระงับ, ปิดการใช้งานหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน, หรือป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการแพลทฟอร์มของท่านโดยถาวรหรือชั่วคราวได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยดุลยพินิจของ OPN เอง ในกรณีที่เกิดเหตุดังต่อไปนี้
  • ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่จำต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว
  • OPN ทราบว่าบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกใช้งาน หรือเคยถูกใช้งานโดยบุคคลอื่น
  • การกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  • การกระทำที่ต้องห้ามใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา การยกเลิก การระงับ หรือการปิดการใช้งานบริการแพลทฟอร์ม
  • สิทธิในการใช้งานบัญชีผู้ใช้และบริการแพลทฟอร์มจะสิ้นสุดลง ในการนี้ OPN มีสิทธิที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการและภายในเวลาที่เหมาะสม
  • ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินใด ๆ คืน
  • ท่านมีจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือเงินที่เรียกเก็บอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้บริการแพลทฟอร์ม จนกว่าจะมีการยกเลิกสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลทฟอร์ม จำนวนเงินที่ค้างชำระแก่ OPN ทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระและจะถูกชำระเต็มจำนวน

12.ความคิดเห็นตอบรับและการวิภาควิจารณ์

นอกเหนือจากที่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นแล้ว การเปิดเผยความคิด, ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง, หรือการวิภาควิจารณ์บริการแพลทฟอร์มใด ๆ (“ความคิดเห็นตอบรับ”) ที่ท่านส่งให้แก่ OPN จะไม่ถือเป็นข้อมูลความลับ หรือก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

OPN สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ความคิดเห็นตอบรับของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบริการแก่ลูกค้า โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจากท่าน หรือบุคคลที่สามใด ๆ อีก ในการนี้ OPN สงวนสิทธิที่จะลบ หรือแก้ไขความคิดเห็นตอบรับของท่านได้ด้วยตามความเหมาะสม

ท่านรับทราบและตกลงว่า ความคิดเห็นตอบรับใด ๆ ที่ท่านส่งให้แก่ OPN นั้นจะถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริงเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ และความคิดเห็นตอบรับเหล่านั้นจะไม่มีข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, อนาจาร, ข่มขู่, หมิ่นประมาทหรือทำลายชื่อเสียง, ละเมิดความเป็นส่วนตัว, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญได้


13. บริการของบุคคลที่สาม
 • OPN สามารถแนะนำ หรือให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามได้เป็นครั้งคราว เพื่อความสะดวกของท่านเอง บริการของบุคคลที่สามจะรวมถึงซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน, สินค้า, ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ หรือสินค้าหรือบริการประเภทอื่น เท่าที่จำเป็น สัญญาสำหรับการรับบริการของบุคคลที่สามจะถูกทำขึ้นระหว่างท่านกับบุคคลที่สามผู้ให้บริการ ในการนี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บุคคลที่สามผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดบนความเสียงของท่านเอง และในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับเต็มที่
 • ท่านรับทราบและตกลงว่า OPN ไม่สามารถควบคุมบริการของบุคคลที่สามได้ ในการนี้ ท่านจะมีความรับผิดชอบในการใช้บริการของบุคคลที่สามผ่านบริการแพลทฟอร์มบนความเสี่ยงของท่านเอง และ OPN จะไม่มีความรับผิดชอบ หรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อความเสียหายหรือความสูญหายซึ่งเกิดจากการใช้บริการของบุคคลที่สาม
 • OPN อาจปิดการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สามของท่านเมื่อใดก็ได้ด้วยดุลยพินิจของ OPN เอง และโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีดังกล่าว OPN จะไม่มีความรับผิดชอบ หรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อความเสียหายหรือความสูญหายอันเป็นผลมาจากการยกเลิก การระงับ หรือการหยุดการให้บริการของบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่ท่านติดตั้งหรือเปิดการใช้งานบริการของบุคคลที่สามเพื่อใช้งานในบริการแพลทฟอร์ม จะถือว่าท่านอนุญาตให้ OPN อนุญาตให้บุคคลที่สามผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานประสานกัน ทั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างท่านกับบุคคลที่สามผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น การกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถือเป็นการกระทำระหว่างท่านกับบุคคลที่สามผู้ให้บริการ OPN จะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการลบข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลที่สามผู้ให้บริการ
 • ท่านตกลงเข้าชดใช้ความเสียหายให้แก่ OPN, บริษัทแม่, บริษัทลูก, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, คู่ค้า, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ตัวแทน, ลูกจ้าง, และผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการของ OPN (แล้วแต่กรณี) จากข้อเรียกร้องหรือค่าเสียหาย รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่เกิดจากการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลที่สามผู้ให้บริการ

14. เบ็ดเตล็ด
14.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ กับเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

14.2 การแบ่งส่วนสัญญา

ข้อสัญญาแต่ละข้อของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สามารถแยกออกจากกันได้ หากข้อสัญญาข้อใด ๆ ผิดกฎหมาย, เป็นโมฆะ, หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และความสามารถในการใช้บังคับของข้อสัญญาอื่น ๆ ที่เหลือในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมไปไม่ว่าในทางใด

14.3 การสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ภายใต้ข้อสัญญาใด ๆ หรือการให้ความยินยอมใด ๆ โดย OPN ต่อการฝ่าฝืนหรือการปฏิบัติแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะมีผลผูกพันต่อ OPN ต่อเมื่อการสละสิทธิ์หรือการยินยอมให้ปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการนั้นจะได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายของ OPN

14.4 หนังสือบอกกล่าว

หนังสือแจ้ง หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นใด ๆ ที่ส่งให้แก่กัน อันมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จะต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่กันทางอีเมล์ (support@opn.store) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง OPN จะสื่อสารกับท่านผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่ระบุในในบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือผ่านการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ การสื่อสารใด ๆ ที่ทำขึ้นหรือส่งให้แก่กันจะมีผลในวันที่ระบุตามไปรษณีย์ลงทะเบียน

14.5 หัวข้อ

หัวข้อและชื่อในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มีอยู่เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะไม่ถูกตีความอย่างแคบเพียงเพื่อสร้างประโยชน์หรือก่อให้เกิดการเสียประโยชน์ ไม่ว่าต่อท่านหรือ OPN

14.6 คู่สัญญาอิสระ

การใช้บริการแพลทฟอร์มจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน หรือการจ้างงานขึ้น ดังนั้น OPN จะไม่ถูกผูกมัดโดยสิทธิใด ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดและตกลงไว้ภายใตเงื่อนไขการใช้บริการนี้

14.7 เครื่องหมาย

OPN จะมีสิทธิประเภทไม่จำกัดตัวบุคคล และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของท่านในการโฆษณาบริการแพลทฟอร์ม

14.8 เหตุสุดวิสัย

OPN จะไม่ต้องมีความรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อท่าน ลูกค้าของท่าน หรือบุคคลที่สามใด ๆ ในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ OPN ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หากซึ่งการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้น ไม่อยู่ในการ วิสัยการควบคุมอย่างสมเหตุผลของ OPN ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงในเหตุจากเรื่องสงคราม การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนกระแสไฟฟ้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ ความวุ่นวาย หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

14.9 การรวมตัวกับบริการของบุคคลที่สาม

ท่านรับทราบและตกลงว่า สินค้าของบุคคลที่สาม หรือบริการของบุคคลที่สามบางอย่าง อาจรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบริการแพลทฟอร์มต่อท่าน ซึ่งในการนี้ OPN สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเพื่อตัดสินว่าจะสนับสนุนการรวมเสนอสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือย้ายไปรวมกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว OPN จะไม่มีความรับผิด หรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อความเสียหายหรือความสูญหายอันเป็นผลมาจาก การรวมตัวหรือการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการที่นำมาเสนอบนแพลทฟอร์ม