นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ OPN Store

Last updated: April 28, 2021

บริษัท โอพีเอ็น ทีเอช จำกัด (“เรา” และ/หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้แก่เราเพื่อการใช้งานบริการแพลทฟอร์มของเรา (“บริการแพลทฟอร์ม”) ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจตัวเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์ใด ๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ที่เกี่ยวข้องกับบริการแพลทฟอร์ม โดยให้ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการของ OPN คำใดที่ถูกนิยามหรือให้ความหมายไว้ในส่วนนิยามและการตีความของเงื่อนไขการใช้บริการจะมีความหมายเช่นเดียวกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่จะได้ให้คำนิยามไว้เป็นอย่างอื่น

เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเป็นครั้งคราว ซึ่ง การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆนั้นจะเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อเราทำการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเราได้

นิยามและการตีความ

ข้อมูลส่วนบุคคล
จะหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถนำไปสู่การระบุตัวตนได้โดยการอ้างอิงถึงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่บุคคลดังกล่าวได้ให้ไว้ตามคำร้องขอของ OPN เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ลายนิ้วมือ หน้าตา ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ประวัติผู้ป่วย ความพิการ หรือประวัติอาชญากรรม


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

(1) รายละเอียดส่วนตัว
เช่น คำนำหน้า, ชื่อเต็ม, เพศ, อายุ, อาชีพ, คุณสมบัติ, ชื่อตำแหน่งงาน, ตำแหน่งงาน, ประเภทธุรกิจ, ชื่อบริษัท, สัญชาติ, ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่, วันเกิด, สถานะสมรส, ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ลายมือชื่อ, รูปถ่าย, รูปร่างหน้าตาสำหรับการทำการตรวจจับใบหน้า, รายละเอียดการเอาประกัน, รายละเอียดทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน, รายรับของครอบครัว, และรายรับส่วนตัว

(2) รายละเอียดเพื่อการติดต่อ
เช่น ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์, รายละเอียดการจัดส่ง, ที่อยู่สำหรับการส่งใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ที่พักอาศัย, ที่อยู่ที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, ที่อยู่อีเมล์, LINE ID, ชื่อบัญชี Facebook, ชื่อบัญชี Google, ชื่อบัญชี Twitter, และชื่อบัญชีสำหรับแอปพลิเคชันหรือแพลทฟอร์มเครือข่ายสังคมอื่น ๆ, รายละเอียดผู้ติดต่อของท่าน, และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านมอบให้แก่เรา

(3) รายละเอียดด้านการเงิน
เช่น รายละเอียดบัตรเดบิต และบัตรเครดิต หรือข้อมูลธนาคาร, หมายเลขบัตรเดบิตและบัตรเครดิต, ประเภทบัตรเครดิต, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ, วันตัดรอบบัตร, รายละเอียดบัญชี, หมายเลข Prompt Pay, รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน, ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการทำโพรไฟล์ความเสี่ยงของธุรกิจ, เครดิตเรตติ้ง, ความสามารถในการชำระหนี้, และรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินอื่นใด

(4) รายละเอียดการทำธุรกรรม
เช่น ข้อมูลการชำระเงิน, วันที่และเวลาชำระเงิน, จำนวนเงินที่ชำระ, รายละเอียดเกี่ยวกับการขอคืนเงิน, จำนวนเงินที่ขอคืน, วันที่และตำแหน่งที่ตั้งในเมื่อทำการซื้อสินค้า, หมายเลขคำสั่งซื้อ, ที่อยู่, วันและเวลารับสินค้า, การรับทราบใบเสร็จรับเงิน, รายละเอียดการรับประกัน, ข้อร้องทุกข์, การอ้างสิทธิ, รายละเอียดการจอง, รายละเอียดการเช่า, ประวัติการทำธุรกรรม, สถานะการทำธุรกรรม, และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแพลทฟอร์มของเรา

(5) รายละเอียดทางเทคนิค
เช่น ที่อยู่ IP และตำแหน่งที่ตั้ง, คุกกี้, ที่อยู่ MAC, Web Beacon, log, หมายเลขอุปกรณ์, รุ่นและประเภทของอุปกรณ์, ข้อมูลเว็บบราวเซอร์, ประเภทของบราวเซอร์และเวอร์ชั่น, เครือข่าย, รายละเอียดการเชื่อมต่อ, รายละเอียดการเข้าถึง, ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, เวลาและสถานที่ขณะเข้าถึง, ระยะเวลาที่ใช้บนแพลทฟอร์มของเรา, ประวัติการค้นหา, ระบบปฏิบัติการ แพลทฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลทฟอร์มนั้น, รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลทฟอร์มของเรา

(6) รายละเอียดโพรไฟล์
เช่น ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, รายละเอียดโพรไฟล์ และรูปภาพ, ประวัติการซื้อสินค้า/บริการ, คำสั่งซื้อ, ประวัติทางการเงิน


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการให้บริการแพลทฟอร์มแก่ท่าน (ตามที่นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการของ OPN)
 • เพื่อการลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวตนของบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนของท่าน
 • เพื่อการประมวลผลการจ่ายเงิน และเพื่อการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาบริการแพลทฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถภาพ, การแก้ไขข้อผิดพลาด, การทดสอบความสามารถในการใช้งาน, และการดำเนินการอื่นใดเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริการแพลทฟอร์ม
 • เพื่อการแนะนำส่วนประกอบของเรา, สินค้า, และบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจสนใจ ซึ่งรวมไปถึงการระบุความสนใจของท่านด้วย
 • เพื่อการปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดของกฎหมาย, กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย, กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐ
 • เพื่อการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการแพลทฟอร์มผ่านหลากหลายช่องทาง (เช่น ทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์)
 • เพื่อการโฆษณา เช่น การให้สิทธิพิเศษ, การส่งเสริมการขาย, ข้อเสนอพิเศษ และการสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา และ
 • เพื่อป้องกัน และเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง และการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองลูกค้า (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน และมาตรการป้องกันอื่น ๆ)

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามต่อไปนี้ ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนโยบายอื่นใดที่สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าเทียมกับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • บุคคลที่สามผู้เสนอสินค้า, บริการ, แอปพลิเคชัน, หรือความเชี่ยวชาญแก่ท่านผ่านบริการแพลทฟอร์ม

  ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถซื้อสินค้า, บริการ, แอปพลิเคชัน, หรือความเชี่ยวชาญจากบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ หรือบริการแพลทฟอร์มของเรา ในการนี้ เรายังให้บริการหรือขายสินค้าร่วมกับกิจการของบุคคลที่สาม และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา และบริษัทลูกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • บุคคล หรือบริษัทอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานบางส่วนแทนเรา หรือเพื่อช่วยเราในการให้บริการแพลทฟอร์ม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ (1) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริการคลังสินค้าและลอจิสติก (3) ผู้ให้บริการรับชำระเงิน (4) หน่วยงานวิจัย (5) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (6) ผู้ตรวจสอบ (7) ผู้ให้บริการการตลาด, สื่อโฆษณา, และการสื่อสาร (8) ผู้จัดงานแคมเปญและอีเว้นท์ (9) ตัวแทนการขาย (10) ผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี (11) ผู้ให้บริการการระบุตัวตนและ dip chip (12) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและ Cloud และ (13) สินค้าหรือบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

  ในการนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • บุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการพัฒนาบริการแพลทฟอร์มหรือการขายกิจการ และ
 • ในกรณีอื่นใดเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การดำเนินการบนฐานของกฎหมาย

เราสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากภาระผูกพัน หรือหน้าที่ใด ๆ ต่อท่านโดยอาศัยมูลฐานดังต่อไปนี้

 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  ในการนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสมก่อนการใช้ การจัดเก็บ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อาทิ เพื่อเป็นการตอบข้อซักถามของท่าน, เพื่อพัฒนาลักษณะแพลทฟอร์ม, เพื่อปฏิบัติตามข้อความที่ทำไว้ในการตลาด, หรือเพื่อการตรวจจับหรือการป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย (เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่าน, การป้องกันการฉ้อโกง)
 • เพื่อการปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดของกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, ศาล, หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหรือบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งเราเชื่อว่าเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามรายการข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับนั้นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือเพื่อการตรวจจับ ป้องกัน หรือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการฉ้อโกง หรือเรื่องความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
 • เพื่อป้องกัน ระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์สำคัญต่อชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่น
 • ในกรณีอื่นใดที่เราได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่การใช้ การจัดเก็บ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่กระทบถึงสิทธิของท่าน

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราได้ทำการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความสูญหาย, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การถูกทำลาย, การถูกใช้ในทางที่ผิด, การแก้ไขเปลี่ยนแปลง, หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราทำให้แน่ใจว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว


6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด


7. คุกกี้และตัวบ่งชี้ตัวตนอื่น ๆ

เราใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ระบบของเรารู้จักเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์ของท่าน และเพื่อการให้บริการ และการพัฒนาบริการแพลทฟอร์มของเรา ในการนี้ คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นจะทำการจัดเก็บข้อมูลบางจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ คือไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อการวิเคราะห์กระแสหรือการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน คุกกี้บางไฟล์นั้นจำเป็นสำหรับการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์ ดังนั้น การที่ท่านปฏิเสธ ลบ หรือขัดขวางการทำงานของคุกกี้ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบถึงประสบการณ์การใช้งานของท่าน หรือจำกัดการใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้


8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อยกเว้นต่าง ๆ ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) การเข้าถึง
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านและเพื่อความปลอดภัย เราอาจร้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่เราจะให้ข้อมูลที่ถูกเรียกร้องดังกล่าว

(2) การแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิที่จะขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องได้

(3) ข้อมูลพกพา
ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในรูปแบบที่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และสิทธิที่จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

(4) การคัดค้าน
ท่านอาจมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านได้

(5) การสร้างข้อจำกัด
ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

(6) ถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ

(7) การลบข้อมูล
ท่านมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้เราลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผย ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ เว้นเสียแต่ว่าการยึดหน่วงข้อมูลดังกล่าวไว้นั้นเป็นไปเพื่อหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

(8) การร้องเรียน
ท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจได้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


9. ติดต่อ OPN

ท่านสามารถติดต่อ หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยติดต่อเราที่


บริษัท โอพีเอ็น ทีเอช จำกัด


โครงการ Crystal Design Center เลขที่ 1448/20 อาคาร L5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Email: support@opn.store